Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn onze algemene verkoopvoorwaarden.

Het concept van Bee Nature: natuurlijke verzorgingsproducten op basis van honing en plantenextracten

Van Belgische makelij

Alle producten van het Bee Nature gamma worden in België gemaakt op basis van honing van plaatselijke imkers! Honing, het belangrijkste ingrediënt van de verschillende behandelingen van Bee Nature heeft de volgende eigenschappen : Hij is hydraterend, voedend, verzachtend, helend, ontstekingswerend en oxidatieremmend. Het speelt eveneens de rol van natuurlijk bewaarmiddel en transportmiddel voor de andere ingrediënten: dankzij zijn aanwezigheid worden de plantaardige extracten beter door de huid geabsorbeerd.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

1. DEFINITIES

“PRODUCTEN”: de cosmetische PRODUCTEN die door BEE NATURE in de handel worden gebracht, met inbegrip van, indien van toepassing, de verpakking, en die voorkomen in de huidige BEE NATURE catalogi.

“BEE NATURE”: De vennootschap BEE NATURE COSMETIC SA, ingeschreven bij de ECB onder nummer 843.735.395, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Leuvensesteenweg 435, verkoper van de PRODUCTEN.

“KLANT”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij BEE NATURE, ongeacht of de KLANT de eindgebruiker en/of ontvanger is van de PRODUCTEN.

“ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN”, hierna genoemd “AV”: de onderhavige tussen BEE NATURE en de KLANT gesloten overeenkomst, die tot doel heeft de voorwaarden vast te leggen volgens welke BEE NATURE zich ertoe verbindt de PRODUCTEN aan de KLANT te verkopen en volgens welke de KLANT zich ertoe verbindt de PRODUCTEN te verwerven onder de hieronder omschreven voorwaarden.

2. TOEPASSINGSGEBIED

De verkopen van BEE NATURE worden uitsluitend beheerst door deze AV, met uitsluiting van elk ander document zoals prospectussen, catalogi, of documentatie uitgegeven door BEE NATURE, die uitsluitend ter informatie worden verstrekt en slechts een indicatieve waarde hebben. Het plaatsen van een bestelling bij BEE NATURE impliceert de aanvaarding van deze AV, die voorrang hebben op elke andersluidende bepaling die voorkomt op de bestelbonnen, de algemene aankoopvoorwaarden, of elk ander document uitgaande van de KLANT. Alle toevoegingen, schrappingen, wijzigingen of doorhalingen aan deze AV die niet door BEE NATURE zijn goedgekeurd, zijn nietig en ongeldig. Het feit dat BEE NATURE op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van deze AV, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een van deze AV. In geval van bijzondere overeenkomsten tussen BEE NATURE en de KLANT, kunnen deze overeenkomsten afwijken van sommige bepalingen van deze AV, waarvan de overige bepalingen van toepassing blijven voor zover zij niet daarmee in strijd zijn. Elke wijziging van de AV van BEE NATURE, of elke aanvaarding door BEE NATURE van een specificatie of voorwaarde van welke aard dan ook, kan door de KLANT slechts in aanmerking worden genomen na de ondertekening van een formele overeenkomst. Haar toestemming, in welke hoedanigheid ook, kan niet stilzwijgend zijn; zij is altijd uitdrukkelijk en schriftelijk.

3. PRODUCTEN

BEE NATURE kan te allen tijde de kenmerken van de door haar verkochte PRODUCTEN wijzigen, om welke reden dan ook, ongeacht deze kenmerken. Deze wijzigingen kunnen zich op elk moment voordoen, ook na de bestelling van de KLANT indien deze wijzigingen voortvloeien uit de toepassing van normen, teksten of voorschriften die van toepassing zijn op de PRODUCTEN.

4. AANBIEDINGEN

De aanbiedingen van BEE NATURE vormen nooit aanbevelingen van BEE NATURE. De keuze van de PRODUCTEN is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KLANT in verhouding tot het gebruik dat hij ervan wenst te maken. De KLANT blijft als enige verantwoordelijk voor deze keuze. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om, indien van toepassing, de nodige controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat de bestelde PRODUCTEN compatibel zijn met het beoogde gebruik. Deze clausule is een bepalende voorwaarde voor de verkoop van de PRODUCTEN door BEE NATURE. De aanbiedingen van BEE NATURE worden gedaan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN op het moment van ontvangst van de bestelling.

5. BESTELLINGEN

Bestellingen worden uitsluitend schriftelijk of via beveiligde elektronische middelen die door BEE NATURE aan de KLANT ter beschikking worden gesteld, geplaatst. De aanvaarding van de bestelling door BEE NATURE blijkt uit de levering van de PRODUCTEN of uit de bevestiging van de bestelling. Een door de KLANT gevraagde wijziging of annulering van een bestelling kan slechts in aanmerking worden genomen indien deze schriftelijk door BEE NATURE is ontvangen voordat de PRODUCTEN worden verzonden. In het geval dat de PRODUCTEN niet beschikbaar zijn, zullen bestellingen pas worden geacht te zijn aanvaard aan het einde van de periode waarin de PRODUCTEN niet beschikbaar zijn. De KLANT wordt op enigerlei wijze op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid.

6. PRIJZEN

Teneinde rekening te houden met de wettelijke beperkingen die op de PRODUCTEN van toepassing zijn, worden deze verkocht tegen de prijs die geldt op de datum van facturering. Prijzen zijn exclusief belasting. BEE NATURE behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. Alle taksen, rechten of andere diensten die moeten worden betaald in toepassing van de Belgische of buitenlandse wetten en reglementen, zijn ten laste van de KLANT. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door BEE NATURE, is het vervoerstarief vastgesteld op 150 euro per bestelling en 250 euro voor bestellingen van Key Accounts. Producten worden besteld in veelvoud van 3 per referentie. Indien het franco tarief niet wordt bereikt, past BEE NATURE de aan de bestelling verbonden verzendkosten toe.

7. LEVERING

De levering geschiedt door overhandiging van de PRODUCTEN door de groothandelaar of de transporteur aan de KLANT op het adres dat op de bestelling is vermeld. De KLANT verbindt zich ertoe de ontvangst ervan niet uit te stellen. Verzendingen geschieden uitsluitend naar gelang van de beschikbaarheid en in volgorde van binnenkomst van de bestellingen. BEE NATURE is gerechtigd om leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. BEE NATURE is ontheven van haar verplichting om bestellingen uit te voeren in geval van overmacht die levering onmogelijk maakt.

8. VERVOER - OVERDRACHT VAN RISICO - EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. De risico’s verbonden aan het vervoer van de PRODUCTEN worden overgedragen aan de KLANT CLIENT bij levering.

8.2. BEE NATURE behoudt zich de eigendom van de PRODUCTEN voor totdat de KLANT aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de door BEE NATURE aanvaarde bestelling heeft voldaan, met inbegrip van de volledige betaling van de prijs en alle belastingen met betrekking tot de PRODUCTEN.

8.3. Het eigendomsvoorbehoud van de PRODUCTEN heeft geen invloed op de risico-overgang.

8.4. In geval van inbeslagneming van de PRODUCTEN dient de KLANT BEE NATURE hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

9. BETALING

9.1. De facturen zijn betaalbaar op om het even welke wijze door de KLANT, via vervoerder, op de zetel van BEE NATURE, netto en zonder korting op het ogenblik van de bestelling.

9.2. Eventuele klachten ontslaan de KLANT niet van het betalen van elke factuur op de vervaldag.

9.3. Elke vertraging in de betaling van facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot verwijlintresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te betalen door de KLANT vanaf de vervaldag van de factuur.

9.4. Indien gerechtelijke stappen moeten worden ondernomen om betaling van de verschuldigde bedragen te verkrijgen, is BEE NATURE gerechtigd, onverminderd de gerechtskosten, vergoeding van de geleden schade te vorderen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de KLANT. Het bedrag van de facturen mag in geen geval door de KLANT verminderd worden met de bedragen die BEE NATURE hem verschuldigd zou zijn.

10. SCHORSING - ANNULERING

10.1. BEE NATURE behoudt zich het recht voor om, via om het even welke schriftelijke weg, een bestelling van de KLANT op te schorten en/of te beëindigen, met name in geval van: a) niet-betaling of vertraging in de betaling van het geheel of een deel van de prijs van één van haar bestellingen op de vervaldag door de KLANT; b) niet-nakoming door de KLANT van één van zijn verplichtingen. 10.2. Schorsing of beëindiging geschiedt automatisch en van rechtswege onmiddellijk na ontvangst van de in punt 10.2 bedoelde informatie, zonder dat enige andere voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke machtiging vereist is. In dat geval behoudt BEE NATURE zich het recht voor de reeds geleverde PRODUCTEN terug te nemen, onverminderd eventuele schadevergoeding.

11. NIET-CONFORMITEIT VAN DE LEVERING MET DE BESTELLING - TERUGZENDINGEN

11.1. De KLANT wordt aanbevolen de kwaliteit, de hoeveelheden, de referenties en de conformiteit met de bestelling van de PRODUCTEN te controleren op het ogenblik van de levering.

11.2. De KLANT wordt aangeraden in zijn klacht het nummer van de leveringsbon of het bestelnummer te vermelden. De KLANT wordt aanbevolen de realiteit van de geconstateerde non-conformiteiten te rechtvaardigen.
De KLANT zal BEE NATURE alle faciliteiten verlenen om over te gaan tot de vaststelling van deze non-conformiteiten.

11.3. Geen enkel Product mag worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEE NATURE. Na overeenstemming over de terugzending wordt de wijze van verzending aan de KLANT gespecificeerd. De risico’s van de terugzending zijn voor rekening van de KLANT.

11.4. Door BEE NATURE geaccepteerde retourzendingen leiden tot kosteloze vervanging, in dezelfde hoeveelheden, van het door BEE NATURE als niet conform de bestelling erkende PRODUCT, en na verificatie door BEE NATURE van de geretourneerde PRODUCTEN.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Bee Nature is gebonden aan de wettelijke garantie van conformiteit van consumptiegoederen;

Bee Nature is jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen 2 jaar na de levering van de goederen voordoet.

12.1. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om te controleren of de eigenschappen van de PRODUCTEN het mogelijk maken om deze te gebruiken voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor de KLANT deze heeft bestemd. Als essentiële voorwaarde voor de verkoop, is de KLANT als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de door BEE NATURE geleverde PRODUCTEN en hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. De KLANT is er als enige verantwoordelijk voor dat de aangekochte PRODUCTEN compatibel zijn met alle andere producten of materialen waarmee zij direct of indirect in contact zullen komen, dat zij worden gebruikt in overeenstemming met de goede praktijken en dat de omstandigheden waaronder de PRODUCTEN zullen worden gebruikt, in acht worden genomen. Hij is er als enige verantwoordelijk voor dat de juiste veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen. Het is ook uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KLANT om ervoor te zorgen dat de PRODUCTEN voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik in kwestie. De KLANT dient zich te houden aan alle wetten, voorschriften en/of richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van de PRODUCTEN. De KLANT wordt aangeraden de integriteit van de ontvangen PRODUCTEN en hun verpakking te controleren.

12.2. Aangezien de PRODUCTEN een beperkte gebruiksperiode hebben, is de KLANT onder meer verantwoordelijk voor het gebruik van de PRODUCTEN vóór het einde van deze periode.

12.3. De KLANT moet er in het bijzonder op toezien dat zijn lokalen en opslagomstandigheden geschikt zijn voor de goede bewaring van de PRODUCTEN en de veiligheidsgaranties bieden die door de geldende reglementering en de regels van het vak worden opgelegd. BEE NATURE biedt in dit verband geen enkele garantie.

12.4. Behoudens eventuele wettelijke bepalingen van openbare orde, zijn de verplichtingen van BEE NATURE beperkt tot de verkoop en levering van PRODUCTEN die voldoen aan de eisen van de geldende regelgeving die op dit soort PRODUCTEN van toepassing is, met uitsluiting van elke uitvoering, die voor rekening van de KLANT zelf blijft.

12.5. Op de PRODUCTEN zijn uitsluitend de wettelijke garanties van toepassing. In elk geval is de garantie van BEE NATURE beperkt tot de gratis vervanging, in dezelfde hoeveelheden, van het door BEE NATURE als defect erkende PRODUCT, met uitsluiting van elke schadevergoeding of compensatie en op voorwaarde dat de KLANT BEE NATURE onmiddellijk na de ontdekking van het defect via om het even welk schriftelijk middel tijdens de wettelijke garantieperiode in kennis stelt van het defect. Defecte PRODUCTEN worden aan BEE NATURE geretourneerd volgens dezelfde procedure die geldt voor PRODUCTEN die niet aan de bestelling voldoen.

12.6. 12.6. BEE NATURE is niet verantwoordelijk voor de ongeschiktheid, defecten of verslechtering van de PRODUCTEN, of veroorzaakt door de PRODUCTEN en die het gevolg zijn van – opslag of gebruik van de PRODUCTEN niet in overeenstemming met deze AV; – natuurlijke slijtage van de PRODUCTEN of ongeschikte opslagomstandigheden; – PRODUCTEN ontvangen in niet-verzegelde verpakking en niet geretourneerd door de KLANT; – abnormaal, oneigenlijk of ongeschikt gebruik van de PRODUCTEN of gebruik dat niet compatibel is met de PRODUCTEN; – elk direct of indirect contact van de PRODUCTEN met materialen, producten of apparatuur van de KLANT; – wijziging van de PRODUCTEN; – nalatigheid, gebrek aan toezicht, of gebrek aan onderhoud. – wijziging of oneigenlijk of niet-conform gebruik van een Product. Dergelijke ongeschiktheid, defecten of verslechtering zijn uitgesloten van elke garantie. BEE NATURE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze feiten.

12.7. Iedere aansprakelijkheid van BEE NATURE is uitgesloten in gevallen waarin de door de KLANT verstrekte en door BEE NATURE uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde specificaties fouten bevatten of niet volledig zijn.

12.8. BEE NATURE is niet aansprakelijk voor enige claim of rechtsvordering met betrekking tot de PRODUCTEN die voortvloeit uit of verband houdt met de reclame, promotie, wijziging, verkeerd gebruik of eigendom of verkeerd gebruik van de PRODUCTEN of andere nalatigheid, of onrechtmatig gedrag van de KLANT, zijn werknemers, vertegenwoordigers of agenten.

12.9. Gezien de traceerbaarheidsverplichtingen van BEE NATURE en de KLANT, zal, indien de KLANT besluit het van BEE NATURE verkregen PRODUCT over te dragen aan een niet door BEE NATURE geïdentificeerde derde, het gebruik van het PRODUCT door de derde de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de KLANT. Niettemin verbindt de KLANT zich ertoe, om voor de hand liggende veiligheidsredenen, door de aanvaarding van onderhavig contract, de traceerbaarheid van de bij BEE NATURE aangekochte PRODUCTEN te verzekeren overeenkomstig de reglementering.

12.10. Op verzoek van BEE NATURE zal de KLANT strikt de instructies van BEE NATURE opvolgen in geval van verwijdering of terugroeping van PRODUCTEN. De KLANT houdt de nodige registers bij om een dergelijke verwijdering of terugroeping te kunnen uitvoeren.

12.11. De KLANT verbindt zich ertoe BEE NATURE onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van alle verdachte informatie die hij met betrekking tot de PRODUCTEN zou ontvangen of vaststellen.

12.12. BEE NATURE staat in geen geval in voor welke onrechtstreekse en/of immateriële schade dan ook die door de PRODUCTEN zou kunnen worden veroorzaakt, noch aan de KLANT, noch aan een derde.

12.13. Geschillenbeslechting> http://ec.europa.eu/odr.

13. HANDELSMERKEN EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN - WEDERVERKOOP VAN PRODUCTEN

BEE NATURE en alle onderscheidende tekens en namen op de PRODUCTEN zijn gedeponeerde merken, waarvan het gebruik niet wordt toegestaan aan de KLANT door dit contract. De onderhavige AV houdt geen overdracht in van een octrooilicentie of van welk ander recht van industriële eigendom dan ook, noch van enig marketing- en/of distributierecht van BEE NATURE aan de KLANT met betrekking tot de overgedragen PRODUCTEN. Elke wederverkoop van een PRODUCT is onderworpen aan het voorafgaande akkoord van BEE NATURE en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van BEE NATURE.

14. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

De relatie tussen BEE NATURE en de KLANT wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de relatie tussen BEE NATURE en de KLANT, die het voorwerp uitmaken van de onderhavige AV, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Waals-Brabant, zelfs in geval van garantieberoep of meerdere verweerders.

15. HERROEPINGSRECHT

15.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, waarbij tussen de Verkoper en de Koper een Overeenkomst op afstand is ontstaan, heeft de Koper de mogelijkheid om de Verkoper te informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Koper of door de Koper aangewezen derde fysiek bezit neemt van de Producten en/of andere zaken. De Koper zal dit herroepingsrecht dienen uit te oefenen overeenkomstig te bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, waarbij de modaliteiten van terugzending (door de Koper) en terugbetaling (door de Verkoper) tevens aan deze wet onderhevig zijn.

  • Om te herroepen kan de consument het modelformulier voor herroeping gebruiken of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen (per telefoon, e-mail, brief, enz.).
    Hier is het formulier: https: //economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf
  • De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering om zijn wens tot herroeping kenbaar te maken.
  • Om de goederen terug te sturen, beschikt de klant over een nieuwe termijn van 14 dagen, die ingaat de dag nadat de consument Bee nature op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.
  • De Klant draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen in geval van herroeping.
  • Indien de Klant zich terugtrekt, zal het bedrijf alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, terugbetalen.
  • Bee Nature verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als door de klant voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling voor de klant geen kosten meebrengt.
  • Bee Nature beschikt over een termijn van 14 dagen om de klant terug te betalen vanaf de dag na de dag waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. Bee Nature kan de terugbetaling echter uitstellen tot de goederen zijn teruggevonden, of tot de consument het bewijs van verzending van de Producten heeft geleverd, indien dit eerder is.
  • In geval van terugzending van een Product dat zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevindt, is de Klant een vergoeding verschuldigd voor de waardevermindering van de Producten.

15.3 De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen indien de Producten en/of andere verzegelde zaken na levering zijn geopend en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden.

15.5. De consument kan ofwel gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (beschikbaar op volgend adres: https://economie.fgov.be/sites/default/files/forms/formulaire-de-retractation.pdf), ofwel een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden


Taal