fbpx

Algemene voorwaarden

Het assortiment van Bee Nature bestaat uit verschillende producten voor het welzijn die bedoeld zijn voor dagelijks gebruik door het hele gezin.

Het concept van Bee Nature: natuurlijke verzorgingsproducten op basis van honing en plantenextracten

Bee Nature is een nieuw cosmeticagamma op basis van honing. De producten zijn van natuurlijke herkomst en bevatten geen fenoxyethanol en minerale olie. Marine André, een 23-jarige Belgische onderneemster, richtte in februari 2012 het bedrijf Bee Nature Cosmetic bvba op. Het idee rijpte in het kader van haar stage en eindwerk om haar diploma van handelsingenieur, specialisatie marketing, te behalen. Het Bee Nature gamma omvat verschillende wellnessproducten die dagelijks kunnen worden gebruikt door het hele gezin.

Van Belgische makelij

Alle producten van het Bee Nature gamma worden in België gemaakt op basis van honing van plaatselijke imkers! Honing, het belangrijkste ingrediënt van de verschillende behandelingen van Bee Nature heeft de volgende eigenschappen : Hij is hydraterend, voedend, verzachtend, helend, ontstekingswerend en oxidatieremmend. Het speelt eveneens de rol van natuurlijk bewaarmiddel en transportmiddel voor de andere ingrediënten: dankzij zijn aanwezigheid worden de plantaardige extracten beter door de huid geabsorbeerd.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – INLEIDING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel de voorwaarden te bepalen waaronder de onderneming Bee Nature Cosmetic bvba (hierna Bee Nature genoemd), met maatschappelijke zetel in Waver en BTW-nummer 0843-735-395, haar producten aanbiedt en verkoopt aan haar klanten, namelijk iedere meerderjarige natuurlijke persoon die geen handel drijft en een aankoop doet in de online winkel van Bee Nature. Alle bestellingen die op de website gebeuren, vallen onder deze algemene verkoopsvoorwaarden. De onderneming Bee Nature behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. De versie die op elke transactie van toepassing is, is degene die op het ogenblik van de bestelling online staat op de website www.beenature-shop.

ARTIKEL 2 – AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant verklaart dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze uitdrukkelijk zonder voorbehoud aanvaardt. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Bee Nature en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.
ARTIKEL 3 – DE KLANT

De klant verklaart dat hij een natuurlijke persoon is die 18 jaar of ouder is en de juridische bevoegdheid of ouderlijke toestemming heeft om een bestelling te doen op de website www.beenature-shop.be. Bij de registratie van de persoonsgegevens van de klant in de rubriek “mijn account” moet deze laatste zich vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt. Wanneer de gegevens van de geadresseerde een fout bevatten, kan de onderneming Bee Nature niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. De onderneming Bee Nature behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren wanneer de klant een IP-adres heeft in een ander land dan dat van het facturatie- en/of leveringsadres. De klant verklaart dat de aankoop van deze producten niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, vermits ze bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van zijn kant.

ARTIKEL 4 – DE BESTELLING

De bestelling op de website moet gebeuren volgens de procedure die Bee Nature heeft uitgewerkt en die bestaat in een reeks stappen die de klant verplicht moet volgen om zijn bestelling te valideren. Alvorens zijn bestelling te valideren, heeft de klant de mogelijkheid om de details en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten, onder meer in het leveringsadres, te verbeteren, alvorens ze te bevestigen om aan te geven dat hij ze aanvaardt. Elke bestelling die de klant bevestigt, geldt als verkoopovereenkomst en aanvaarding van deze voorwaarden. Bee Nature weigert iedere bestelling van een klant met wie een geschil of een incident betreffende de betaling van een vroegere bestelling zou bestaan of die tegen de bepalingen van deze voorwaarden zou indruisen. In dat geval brengt Bee Nature de klant via e-mail op de hoogte. Ingeval de klant bij Bee Nature niet overgaat tot de verbetering van de elementen die fout of in strijd zijn met deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudt Bee Nature zich het recht voor om de bestelling niet te verwerken. Bee Nature verbindt zich ertoe om ter bevestiging een e-mailbericht met een overzicht van de bestelling (product(en), prijs, hoeveelheid, kortingen…) te sturen naar het e-mailadres dat bij de bestelling werd meegedeeld. Daartoe aanvaardt de klant formeel dat Bee Nature gebruik maakt van e-mail om de inhoud van zijn bestelling te bevestigen. De facturen worden bij de levering overgemaakt.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS

De prijzen zijn inclusief BTW en in euro, per producteenheid en zonder deelname in de verwerkings-, verzendings-, transport en leveringskosten, zoals beschreven in het artikel ‘Levering’. Bee Nature behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die op het ogenblik van de registratie van de bestellingen van toepassing zijn.

ARTIKEL 6 – BETALING

De internetgebruiker kan op deze website een bestelling doen en de betaling uitvoeren met zijn bankkaart (Bancontact/MisterCash, Visa, MasterCard, American Express,…). Betalingen met bankkaart gebeuren door middel van beveiligde transacties die worden beheerd door Paypal en Hipay. De uitgever van deze website heeft geen toegang tot gegevens betreffende de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd aan de bankinstelling.

ARTIKEL 7 –LEVERING

Bestellingen worden overal ter wereld met De Post geleverd. De leveringstermijn is 2 tot 8 werkdagen, afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Bee Nature deelt het nummer van het pakje aan de koper mee bij de bevestiging van de verzending. Deze laatste kan dan zijn pakje op de site van De Post opvolgen. Het product wordt geleverd op het facturatieadres, tenzij anders vermeld in de daartoe bestemde velden bij het overmaken van de bestelling. De gebruiker kan geen schadevergoeding vragen als de vervoerder bij de levering vertraging oploopt. In geval van onregelmatigheden bij de ontvangst (pakje beschadigd, geopend, …) moet de gebruiker bovendien zijn klacht binnen 2 werkdagen bij de vervoerder indienen, via een aangetekend schrijven waarvan één exemplaar aan Bee Nature moet worden bezorgd. Indien de gebruiker bij de levering aanwezig is, moet hij aan de leverancier melden dat hij voorbehoud aantekent. Deze verzendingsproblemen moeten bij voorrang worden opgelost met de vervoerder. Bee Nature kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bee Nature kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien in uw land van levering douanekosten moeten worden toegepast. Iedere fout of iedere vertraging bij de levering die langer dan 8 werkdagen duurt, moet aan ons worden gemeld. Wanneer het door de klant meegedeelde leveringsadres onvolledig of fout is, wordt de nieuwe verzending boven op de bestelling gefactureerd. Wanneer de levering gratis is, wordt de nieuwe verzending gefactureerd. De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te laten terugbetalen, verminderd met de werkelijke leveringskosten.

ARTIKEL 8 – TERUGZENDING, HERROEPINGEN EN TERUGBETALINGEN

De klant heeft vanaf de levering van de bestelling 14 volle dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij hiervoor redenen hoeft aan te halen of boetes hoeft te betalen, met uitzondering van de terugzendingskosten. Hij oefent dit recht uit door op zijn kosten de nieuwe (niet geopende en/of niet gebruikte) producten, samen met het bestelnummer, terug te sturen naar het volgende adres: Bee Nature SA, Rue des Saules 27, 1380 Lasne (België). Wanneer de termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Teruggestuurde producten die onvolledig of door de koper beschadigd zijn, worden niet teruggenomen. Terugbetalingen van producten gebeuren binnen maximaal 30 dagen na de ontvangst van deze producten door de onderneming Bee Nature. De terugbetaling gebeurt volgens dezelfde betaalwijze die de klant bij de bestelling gekozen heeft.

ARTIKEL 9 – KLANTENDIENST

Voor alle inlichtingen, suggesties of vragen kunt u met ons contact opnemen op het e-mailadres : info@beenature.be.

ARTIKEL 10 – BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bee Nature is in het online verkoopproces enkel gebonden door een middelenverbintenis: het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit het gebruik van Internet, zoals verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen. De foto’s, teksten of kenmerken die de producten illustreren, zijn niet contractueel, waardoor Bee Nature hiervoor dus geen aansprakelijkheid draagt. De aansprakelijkheid van Bee Nature in het kader van de verkoop van de producten ten aanzien van de koper is in ieder geval beperkt tot de door de koper betaalde som.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht, onverminderd de regels voor conflicten van wetten in de ruimte. U aanvaardt dat iedere rechtsvordering die voortvloeit uit het gebruik dat u maakt van deze website of uit deze Algemene voorwaarden, enkel wordt behandeld voor de Rechtbanken van Nijvel (België) en u aanvaardt uitdrukkelijk om zich voor een dergelijke vordering te onderwerpen aan de rechtspraak van deze rechtbanken.

ARTIKEL 12 – WETTELIJKE GEGEVENS

Het meedelen van de gegevens die Bee Nature verzamelt voor de verkoop op afstand, is verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Deze gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van Bee Nature die optreden in het kader van de uitvoering van de bestelling. Het niet meedelen leidt tot het niet valideren van de bestelling. De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen, recht te zetten, af te wijzen en te laten schrappen. Bee Nature verbindt er zich toe om de gegevens van zijn klanten niet mee te delen, gratis of met tegenprestatie, aan een derde.

ARTIKEL 13 – GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Wanneer een specifieke bepaling van de verkoopsvoorwaarden wordt geannuleerd, blijven de overige bepalingen geldig. De geannuleerde bepaling wordt volgens de wettelijke procedure vervangen.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden
Sluiten
Mandje (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Taal